Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Do użytkowania z funkcji sklepu internetowego www.delsanto.pl (zwanego dalej „Serwisem) niezbędne jest przetworzenie Twoich danych osobowych. Twoje niezbędne dane osobowe będzie przetwarzał Administrator w celu prawidłowej realizacji usług, z których korzystasz oraz spełnienia obowiązków Administratora danych osobowych. W nielicznych przypadkach Twoja aktywność w ramach Serwisu może usprawiedliwić przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie zprzepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Aby zrozumieć czynności podejmowane przez Administratora podczas przetwarzania danych osobowych, zalecamy zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności.

 

Administrator

 

1. Administratorem danych osobowych, które powierzasz nam podczas użytkowania i  korzystania z usług dostępnych w Serwisie jest Smart Solutions S. C. z siedzibą w Makowie, ul. Średnia 58 26-640 Skaryszew, NIP: 796 2976765, REGON: 366823583 (zwana dalej "Del Santo")

 

2. Dane osobowe, które Del Santo przetwarza mogą zostać pozyskane wyłącznie od ich właściciela. Zbierane są one dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są pozyskiwane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Konsument podaje dane osobowe dobrowolnie, lecz koniecznie do zrealizowania usług w sklepie Del Santo.

 

Rodzaj oraz czas magazynowania danych osobowych przez Del Santo

 

1. Del Santo przetwarza niezbędne dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych oznaczonych jako

obowiązkowe, uniemożliwia złożenie zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, do której te należą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 

2. Przetwarzanie danych odbywa się przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie

przepisach prawa oraz przez czas niezbędny dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych. Kiedy konto zostanie usunięte, dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

3. Gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Del Santo – dane

przetwarzane będą do czasu, gdy Konsument nie zgłosi sprzeciwu

 

4. W zależności od konfiguracji ustawień przeglądarki użytkownika Serwisu, Del Santo może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

5. Del Santo chcąc zapewnić Konsumentowi najkorzystniejszą ofertę przystosowaną do Twoich potrzeb, Del Santo może stosować „profilowanie”- zautomatyzowana forma przetwarzania danych osobowych, która wykorzystuje dane osobowe Klienta do oszacowania niektórych czynników osobowych osoby, w szczególności do eksplikacji lub prognostyki aspektów dotyczących zainteresowań oraz preferencji Konsumenta. W sytuacji przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego - w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Del Santo, do celów wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Del Santo wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 

Pliki cookies

 

1. Aby urealnić korzystanie z niektórych funkcji serwisu w celu prezentowania odpowiednich produktów i uświetnić korzystanie z naszej strony internetowej, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookies. Służą one ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na właściwej prezentacji oferty.

2. Pliki cookies to niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Cookies seryjne są usuwane zaraz po zakończeniu korzystania z sesji przeglądarki internetowej, inne cookies rozpoznają przeglądarkę internetową przy kolejnym użytkowaniu strony internetowej, cookies trwałe są zachowywane na urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki internetowej jest podany czas ich przechowywania cookies.

3. Przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik jest możliwa do skonfigurowania tak, aby otrzymywać informacje o posługiwaniu się cookies i mieć kontrolę nad decyzją o ich akceptacji lub odrzuceniu- częściowym lub całkowitym.

4. Zmiany ustawień są możliwe w ustawieniach oprogramowania przeznaczonym do przeglądania stron internetowych,

5. Gdy wystąpi brak zgody na wykorzystanie plików cookies, użytkowanie z określonych funkcji serwisu może być ograniczone.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Obowiązujące prawo, na którym opiera się zgodne przetwarzanie danych osobowych pozwala przekazać Del Santo dane osobowe Konsumenta podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Del Santo np. podwykonawcom naszych usług oraz instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych Konsumenta np. orany ścigania czy sądy. Dane te zostaną przekazane ze zgodnym żądaniem opartym stosowną podstawą prawną.

 

Prawa Konsumenta wnikające z posiadania danych osobowych przez sklep Del Santo

 

Konsument na prawo zażądać wglądu do danych, edytowania ich, usunięcia lub zredukować ich przetwarzanie.

Konsument ma prawo także wycofać zgodę na przekształcanie danych osobowych, zgłosić spór oraz zasięgnąć z innych praw, w tym prawa do: uzyskania obszernej informacji, czy Del Santo ma we władaniu zbór danych Konsumenta oraz do zdefiniowania Administratora tego zbioru- pełnej nazwy oraz danych adresowych jego siedziby;  pozyskania informacji o celu, obszarze i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; uzyskania informacji o czasie przetwarzania danych Konsumenta w tym zbiorze oraz udostępnienie w powszechnie zrozumiałej wersji treści owych danych; pozyskania oświadczenia o źródle  w jaki sposób zostały uzyskane dane osobowe Konsumenta. Wyjątkiem jest zadeklarowanie Administratora danych do zachowania tajemnicy informacji utajnionych lub zachowania tajemnicy zawodowej; uzyskania wiedzy ogólnej o sposobie udostępniania danych, a w szczególności wiedzy o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są rozpowszechniane; żądania komplementacji, odświeżenia, skorygowania danych osobowych, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania lub ich zlikwidowania, jeżeli są one niekompletne, nieważne, niezgodne z prawdą lub zostały pozyskane z naruszeniem ustawy albo są one  zbędne do wykonania celu, dla którego zostały zebrane; wniesienia domagania się zaprzestania przetwarzania danych.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Del Santo

 

1. Każde przetwarzanie tożsamości Konsumenta musi być oparte na prawidłowej podstawie prawnej, zgodnej z panującymi przepisami. Podstawą prawną formatowania danych osobowych w celu organizacji programu lojalnościowy w stosunku do każdego uczestnika jest niezbędność do wykonania umów.

2. Del Santo wysyła informacje dotyczące oferty sklepu osobom, które podały adres e- mail. Podanie przez Konsumenta danych osobowych do tych celów jest dobrowolne Del Santo przesyła informacje o produktach wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, którą możesz wykazać odhaczając udostępnione na stronie www.delsanto.pl okienko zgody i którą możesz zrezygnować w  dowolnym momencie.

 

3. Dane osobowe są formatowane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Del Santo drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Del Santo – marketing bezpośredni produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z wyrażoną zgodą na newslettera.

 

Dodatkowy zakres uprawnień Użytkownika

 

1. W każdym momencie Konsument ma prawo zgłoszenia sporu wobec podejmowanych przez Del Santo działań przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku Administrator ma uprawnienia do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w przypadku wykazania istnienia kluczowych, prawnie uzasadnionych podstaw do formatowania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności należyty użytkownikowi.

 

2. Użytkownik ma prawo także do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych na czynności podejmowane w procesie przetwarzania danych osobowych Konsumenta.

 

 

Bezpieczeństwo

 

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochrony

powierzonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując wszelkie w tym celu niezbędne działania.

 

2. Administrator nieustannie analizuje ryzyko w celu zapewnienia, przetwarzane przez niego dane osobowe są formatowane bezpiecznie.

 

3. Administrator gwarantuje, że do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie dostęp osoby, które są to tego upoważnione lub które Administrator upoważnił na podstawie zawarcia umowy powierzania lub udostępniania danych.

 

4. Administrator podejmuje konieczne działania, aby podmioty, które z nim współpracują gwarantowały wszelkie środki bezpieczeństwa w każdej sytuacji, gdy podmiot przetwarza dane osobowe zgodnie z umową zawartą z Administratorem.

 

5. Administrator stosuje szyfrowanie danych, jest to gwarancją zminimalizowania prawdopodobieństwa ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Pozostałe informacje

 

1. Użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych poprzez profilowanie, mających na celu dopasowanie zawartości strony do zainteresowań i osobistych preferencji. Administrator, bazując na informacji dotyczących wybieranych nagród przez Użytkownika, z których skorzystał Użytkownik oraz przeglądanych materiałów przez Użytkownika, może w zautomatyzowany sposób przedstawiać Użytkownikowi indywidualną ofertę dotyczącą możliwych nagród. Działanie to nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych a także wpływało istotnie na sytuację Użytkownika.

 

2. Administrator gwarantuje , że dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane Państwom pozostającym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) .

courier

DARMOWA DOSTAWA

Dla zamówień
powyżej 150zł

hand

DARMOWY ZWROT

Do 3 tygodni po
otrzymaniu produktu

box

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI

Za dostawę ponosimy
pełne ryzyko

bag

KORZYŚCI DLA STAŁEGO KLIENTA

Możliwość uzyskania
indywidalnych rabatów

INSTAGRAM #DELSANTO